Generelle Vilkår

Abonnementsvilkår Wipzona Network

Abonnementsvilkår Wipzona Network

1.1 Gyldighetsområde

De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Wipzona Network S.L. (heretter “Wipzona”) eller formidlet av Wipzona gjennom bredbåndsportalen www.wipzona.es Tilknytning til bredbåndsnettet  leveres hvis det er teknisk mulig å levere DSL til abonnenten. Hvis Wipzona ikke kan levere bestilt hastighetsklasse anses bestillingen kansellert, og kunden kan få tilbud om kjøp av en alternativ hastighetsklasse. Wipzona er ikke ansvarlig om  leveringen blir forsinket eller utelatt som følge av at kunden ikke er i dekningsområdet som er tilknyttet Wipzonas bredbåndsnett. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere bredbåndstilknytningen til kunden, betaler ikke kunden noe for  forsøket med mindre annet er avtalt.

1.2 Bestilling av abonnement

Bestilling av abonnement og tjenester via web, skriftlig eller muntlig er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Dersom en kunde tar i bruk Wipzona sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår.

1.3 Parter

Alle juridiske og myndige personer med fast bopel i Spania og som bor i dekningsområdet til Wipzonas transivere (radioantenne som sender og mottar datapakker) med en kvalitet og kapasitet som tilfredsstiller kravene til installering av DSL kan i utgangspunktet abonnere på Wipzonas tjenester.

1.4 Kredittvurdering

Det vil bli foretatt en rutinemessig kredittvurdering av nye abonnenter. Wipzona har rett til å avslå leveransen uten ytterligere begrunnelse.

2. Angrerett

Kunden kan gå fra abonnementsavtalen uten å oppgi noen grunn, innen 15 dager etter at Wipzona har oppfylt in opplysningsplikt iht angrerettloven, ved å sende Wipzona melding om at han vil gå fra avtalen. Dersom Wipzona ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis ved ikke å overlevere angrefristformular, utvides fristen til tre måneder. Melding om bruk av angrerett bør av bevismessige hensyn være skriftlig. Hvis kunden innenfor angrefristens utløp melder fra at han vil benytte angreretten, vil kunden ikke bli fakturert for månedsleie dog må kunden bestille påløpte installasjonskostnader. Dersom kunden avbestiller etter denne tid, men før transiveren er gjort tilgjengelig, plikter kunden å betale et avbestillingsgebyr i  henhold til prisliste. Etter at transiveren er gjort tilgjengelig for kunden, gjelder de vilkår for oppsigelse som følger av punkt 8 nedenfor. Ved benyttelse av angreretten plikter kunden å returnere utstyr levert av Wipzona i samme stand som mottatt. Kunden plikter å betale alle returkostnader. Dersom utstyret ikke blir returnert plikter kunden å betale for utstyret etter gjeldende utstyrspriser i henhold til prislisten.

3. Produktet

3.1 Bredbåndstilgang

Wipzona gir kunden en bredbåndstilgang via transiver med nærmere avtalt kapasitet, og en DSL ruter. Bredbåndstilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser kan forekomme. Transiveren samt tilhørende utstyr levert av Wipzona, er Wipzonas eiendom, og må returneres av kunden for egen regning ved endt kontrakt eller når Wipzona ber om å få transiveren i retur, uavhengig av årsak. Bredbåndshastigheten vil være inntil den bestilte hastighetsklasse.  Bredbåndstilgangen leveres til en definert kilobit per sekund rate. Kunden må påregne at effektiv linjehastighet kan være noe lavere enn den definerte hastighet på grunn av signaltap i forbindelsen. Wipzona kompenserer etter evne signaltapet på linjen, hvis ikke annet er spesifisert, men særlig i perioder med stor belastning på nettet vil kunden kunne oppleve å få dårligere kapasitet og hastighet enn opplyst i prislisten.

3.2 Abonnementstyper

Wipzona tilbyr forskjellige abonnementstyper etter behov. Abonnementstypene kan klassifiseres som følger:

1. Bedriftsabonnement: Beregnet på kunder som setter store krav til QoS. Abonnementet inneholder egen SLA avtale med definerte responstider, eget kontakt nummer, og dedikerte eskaleringspunkt internt hos Wipzona. I tillegg er tjenesten som blir levert SDSL. (Lik nedlast og opplast hastighet)

2. Privat abonnement: Beregnet på vanlige kunder som setter krav til stabilitet og oppetid, fleksibel prising, service og kvalitet.

3. Turistabonnement: Beregnet på kunder som kun skal oppholde seg i Wipzonas dekningsområde over kortere perioder, men har behov for å koble seg opp mot Internett. For øvrig samme type kvalitet som et vanlig privatabonnement

3.3 Leveranse

Bredbåndstilgangen skal leveres innen rimelig tid etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt. Kunden vil få oppgitt en forventet leveringstid. Dersom levering ikke har funnet sted innen rimelig tid etter leveransedato, er levering forsinket. Ved forsinkelse gjelder vilkårene punkt 10.3 om erstatning tilsvarende. Ved en vesentlig forsinkelse av forventet leveransedato kan kunden heve kjøpet jf vilkårenes punkt 10.4. Kunden skal gi melding om heving av kjøpet innen rimelig tid etter at en forsinkelse har oppstått.

3.4 Montering

Monteringen av transiveren blir i utgangspunktet utført av selvstendige næringsdrivende som har gjennomgått kvalifisert opplæring og trening hos Wipzona. En kvalifisert montør fra Wipzona skal legitimere seg med Wipzona ID-kort. Montøren skal fysisk sjekke at kundens pc er tilkoblet Internett før monteringen anses som ferdigstilt. Ved ferdigstilling plikter kunden å skrive under på monteringsbekreftelsen som indikerer hvilket arbeid som er utført og hvilket utstyr som kunden skal belastes for. Kunden er ansvarlig for å henvise montøren til egnet monteringssted av transiveren. Kunden er ansvarlig for å påpeke eventuelle hindringer, som for eksempel elektriske kabler, vannrør, eller lignende. Dersom montøren etter monteringshenvisning fra kunden, kommer i skade for å påføre skade på elektrisk utstyr, eller vannrør og lignende, er dette kundens eget ansvar. Bredbåndstilgang leveres til et definert punkt hos kunden, heretter kalt nett termineringspunktet (NTP). NTP defineres som overgangen mellom netteiers nett og privat nett. Kunden må selv få privat leverandør (eventuelt gjennom Wipzonas montører) til å koble bredbåndslinje videre inn til ønsket sted. NTP kan være plassert utenfor eller umiddelbart etter gjennomslag i mur/vegg til bygget der bredbåndstilgang er bestilt (Grunnmursprinsippet). Intern kabling og eventuelle modifikasjoner som måtte være nødvendig for å levere bredbånd til boligen er kundens eget ansvar. Om kunden ønsker fremføring av nye kabler og kontakter i forbindelse med oppkobling eller installasjon av transiveren må kunden betale tillegg for dette, ut over etableringsprisen fra Wipzona, i henhold til Wipzonas eller underleverandørs gjeldende priser for dette. Dersom det ikke er mulig å benytte eksisterende infrastruktur hos kunden (Antennefester, murvegg, etc.) er det kunden som står økonomisk ansvarlig for eventuelle innkjøp av rør/fester og annet nødvendig materiale utover standard monteringsutstyr levert fra Wipzona. Standard monteringsutstyr fra Wipzona er innholdet i mounting kit pakken. Dersom kunden bor i en blokk eller andre sameier, er det kundes ansvar å skaffe til veie nødvendig tillatelse og tilgang til egnet  monteringssted. Dette innbefatter nødvendige nøkler og eventuell avtale med vaktmester eller administrator.

3.5 Tilknyttede tjenester

Gjennom bredbåndstilgangen får kunden tilgang til Internett, hjemmeside og e-postadresser. Driftsforstyrrelser på disse tjenestene kan forekomme. Kunden får tilgang til Wipzonas bredbåndsportal www.wipzona.es med attraktive tjenester. www.wipzona.es og Internett er normalt tilgjengelige hele døgnet. Til hvert abonnement tilknyttes inntil 5 e-post adresser. Kunden plikter å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til eventuelle passord som blir generert i forbindelse med Wipzonas tjenester. Kunden får også tilgang til kundeservice som er tilgjengelig både på e-post og på telefon i de til enhver tid gjeldende åpningstider.

3.6 Peer to peer

Wipzona tillater peer to peer på hverdager mellom klokken 22:00 og klokken 08:00, og fra klokken 22:00 fredag til klokken 08:00 mandag, men det gis ingen garanti for prioritet for slik trafikk i Wipzona nettet.

4. Priser

4.1 Abonnementspriser

Kunden betaler engangs etableringspris, monteringspris, samt månedlig abonnementsavgift. Prisene fremgår av Wipzonas til enhver tid gjeldende prisliste. Prisendringer varsles iht punkt 7.2 nedenfor. Ved eventuell økning av prisene skal kunden varsles skriftlig minst to måneder før endring trer i kraft. Varsel utsendt til kundens epostadresse regnes som skriftlig varsel. Ved utløp av en avtale fortsetter kunden på en løpende kontrakt med eksisterende månedspris bestemt av type  abonnement tidligere kjøpt, hvis kunden ikke har avbestilt abonnementet skriftlig via e-post, faks, eller vanlig post. Kunden kan også velge å tegne en ny annen tidsbestemt avtale iht de til enhver tid gjeldende avtaler.

4.2 Tilleggstjenester

Priser på tilleggstjenester følger av egne prislister og eventuelt egne vilkår. Eventuelt tilleggsutstyr utlånt eller utleid i forbindelse med tilleggstjenester er Wipzonas eiendom, og må returneres av kunden for egen regning ved endt kontrakt eller når Wipzona ber om å få transiveren i retur, uavhengig av årsak.

5. Fakturering

Etableringspris og monteringspris faktureres sammen med første fakturering av abonnement. Kunder faktureres forskuddsvis for faste avgifter. Forskjellige terminer kan avtales iht de til en hver tid gjeldene terminer, dog alltid forskuddsvis. Første faktura vil således dekke etablering, montering, og abonnement fra tilknytningstidspunktet og frem til og med første hele termin etter fakturaforfall. Tilleggstjenester faktureres enten av Wipzona eller direkte fra en av Wipzonas samarbeidspartnere og kan ha egne faktureringsrutiner. Abonnementet faktureres fra den dato transiveren er montert og tjenesten er gjort tilgjengelig for kunden.

5.1 Turistabonnement

Turistabonnementene må betales forskuddsvis for hele avtaleperioden, inkludert installasjonsgebyr og etablering.

6. Kundens betalingsplikt

Den som er registrert som kunde hos Wipzona, er ansvarlig for betaling av de ytelser Wipzona eller Wipzonas samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Wipzonas side. Betalingsplikt løper selv om levering er helt eller delvis stengt i medhold av punkt 12.3.

7. Varsel og endringer

7.1 Endringer fra kundens side

7.1.1 Varsel

Endringer som har betydning for abonnementet skal om mulig meldes til Wipzona 3 uker før endringen trer i kraft.

7.1.2 Flytting

Kunden kan ta med seg abonnementet dersom kunden flytter til en bolig tilknyttet Wipzonas dekningsområdet og kan motta den kvalitet og kapasitet som tilfredsstiller kravene til installering av DSL. Kunden må betale for ny installasjon, men betaler ikke for etablering. Dersom abonnementet ikke flyttes til kundens nye adresse og abonnementet ikke overdras, se eget punkt 9, må abonnementet sies opp i henhold til punkt 8 nedenfor. Kunden må varsle Wipzona minst 3 uker før flytting skal skje.

7.1.3 Hastighetsklasse

Kunden kan be om endring av hastighetsklasse og avtaletid. Endring av abonnementet kan medføre gebyr etter gjeldende prisliste. Forhøyelse av hastighet forutsetter at det er teknisk mulig å levere.

7.2 Endringer fra Wipzonas side

7.2.1 Varslingsfrister

Vesentlige driftsforstyrrelser som Wipzona kan forutse eller kontrollere, overdragelse av kontraktsposisjon i medhold av vilkårenes punkt 9.2, endringer av vilkårene som ikke er til kundens fordel, samt økning i prisene, vil bli varslet av Wipzona minst 2 måneder i forveien. Stenging i medhold av vilkårene punkt 12.3 vil dog bli varslet minst 1 måned i forveien. Også andre forhold ved tjenesten som berører kunden vil bli varslet i rimelig tid. Wipzona kan dog unnlate å varsle eller gi kortere varsel, dersom offentligrettslige regler eller hensynet til andre kunder, forhindrer Wipzona fra å varsle minst 2 måneder i forveien. Wipzona forbeholder seg rett til uten foregående varsel å stenge kunders tilgang til nettverket dersom Wipzona får kjennskap til at kunden misbruker tjenesten til spredning av barneporno, rasistiske ytringer, ærekrenkelser eller brudd på opphavsrettigheter.

7.2.2 Varslingsmåte

Varsel sendes til kundens registrerte e-postadresse med mindre annet er avtalt.

8. Oppsigelse

8.1 Kunder uten fastprisavtale

Kunder uten fastprisavtale kan bringe abonnementene til opphør med virkning fra 6 uker etter at melding om oppsigelse har kommet frem til Wipzona.

8.2 Kunder med fastprisavtale

8.2.1 Oppsigelse i fastprisperioden

Dersom en kunde ønsker å si opp en kontraktsavtale i fastprisperioden, løses kunden fra kontrakten 6 uker etter at Wipzona har mottatt oppsigelse. Kunden må da i henhold til faktura fra Wipzona betale til Wipzona et beløp tilsvarende den rabatt i abonnementsavgift og etableringsavgift kunden har oppebåret ved å abonnere i forhold til løpende pris, i perioden fra avtale om fastpris ble inngått, gjeldende fra tilknytningstidspunktet, til kunden løses fra kontrakten. Dersom en kunde ønsker å si opp en bindingstidsavtale i fastprisperioden, løses kunden fra kontrakten 6 uker etter at Wipzona har mottatt oppsigelse. Kunden må da i henhold til faktura fra Wipzona betale til Wipzona et gebyr for oppsigelse av bindingstid iht den til enhver tid gjeldende prisliste.

8.2.2 Oppsigelse ved utløp av fastprisperioden

Kunde med fastprisavtale som ønsker å si opp abonnementet ved utløpet av perioden for fastprisavtalen må varsle Wipzona om dette senest innen 6 uker før utløpet av den avtalte fastprisperioden. Oppsigelsestid etter fastprisperiode er utløpt er 6 uker.

9. Overdragelse

9.1 Overdragelse fra kunden

Kunden kan overføre bredbåndslinje til ny abonnent ved å gi melding om dette via www.wipzona.es support. Neste faktura vil da bli sendt til ny kunde. Overdragelsen kan finne sted etter Wipzonas godkjenning av ny kunde og fra neste fakturaperiode. Kunden er ansvarlig for abonnementet inntil ny kunde er registrert og godkjent av Wipzona. Ved dødsfall, eller dersom kunden har flyttet fra husstanden og tidligere samboer/ektefelle skal overta abonnementet, kan overdragelse av abonnement dog finne sted uten omkostninger ved melding fra den som ønsker å overta abonnementet. Kunden er forpliktet av gjeldende vilkår inntil ny abonnent er registrert. I alle tilfeller er overdragelse betinget av Wipzonas godkjennelse.  Overdragelse av abonnement kan ikke finne sted til ny adresse. Overdragelse av abonnement vil bli fakturert i henhold til vår prisliste. Personlige betingelser knyttet til abonnementet kan ikke overdras.

9.2 Overdragelse fra Wipzona

Wipzona forbeholder seg retten til å kunne overdra sine rettigheter og plikter knyttet til abonnementet til en annen egnet leverandør så fremt dette ikke er urimelig for kunden.

10. Feil eller mangler ved produktet

10.1 Reklamasjon

Før feil meldes til Wipzona, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Wipzona har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Wipzona slik at Wipzona kan iverksette tiltak for avhjelp, se neste punkt. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Wipzona melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

10.2 Avhjelp

Wipzona skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Wipzona, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Wipzona, betaler ikke Wipzona disse utgiftene.

10.3 Erstatning

10.3.1 Direkte tap

Wipzona er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Wipzona godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Wipzonas kontroll, og som Wipzona ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen. Wipzona er også ansvarlig for skade som av Wipzona ved uaktsomhet er forøvd på kundenes eiendom og eiendeler for øvrig, ved montering, installasjon og kabelføring og som overskrider det som er nødvendig for monteringen.

10.3.2 Indirekte tap

Wipzona er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Wipzonas side. Som indirekte tap regnes:

- tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

- tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)

- tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt

- tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av Wipzona og gjenstander som utstyret brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets forutsatte bruk.

10.3.3 Wipzonas samlede ansvar

Wipzonas samlede erstatningsansvar er begrenset til Nok 5.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Wipzonas side.

10.4 Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Wipzonas side.

11. Behandling av personopplysninger

11.1 Innhenting og bruk av personopplysninger

Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som kunden oppgir, bli lagret i Wipzonas kundebase. Det vil også bli innhentet kredittvurdering av kunden, jf vilkårene punkt 1.4. Opplysningene blir lagret til bruk ved levering av tjenesten, varsling iht vilkårene punkt 7.2 og fakturering. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføring eller utlevert til andre med mindre Wipzona er rettslig forpliktet til dette. Kunden vil på forespørsel kunne få opplyst hvilke opplysninger Wipzona til enhver tid har lagret om kunden, og kreve uriktige eller ufullstendige opplysninger rettet.

11.2 Taushetsplikt

Wipzona og de ansatte i Wipzona plikter å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av produktet og om innholdet i kundens kommunikasjon på nettet. Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Wipzona er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

12. Kundens mislighold

12.1 Betalingsmislighold fra kunden

Ved betalingsmislighold vil Wipzona sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling og purregebyr slik dette fremkommer av Wipzonas til enhver tid gjeldende prisliste. Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke kunne bli påregnet levert før gjelden er betalt eller på annen måte bortfalt.

12.2 Erstatning

Kunden eller andre som har tilgang til den utplasserte transiveren, er ansvarlige for tap av radiotransiver, og feil eller skade som transiveren blir påført. Ved tap eller uopprettelig skade plikter kunden å erstatte transiveren, med en sum i følge prisliste.

12.3 Stenging

Wipzona kan stenge kundens tilgang til nettverket og/eller Wipzona.com helt eller delvis om kunden misligholder sine forpliktelser etter abonnementsavtalen, herunder ved ikke å betale i henhold til faktura sendt fra Wipzona eller Wipzonas samarbeidspartnere. Tilsvarende stengning kan iverksettes av Wipzona om det foreligger mislighold som omtalt i bokstav b til d nedenfor i vilkårene punkt 12.4 eller om kunden utøver aktiviteter, herunder “spamming”, distribusjon av uønsket innhold, innbrudd og forsøk på innbrudd, som kan forringe tjenestekvaliteten for andre brukere. Ved stengning vil kunden bli informert av Wipzona via oppgitt e-post adresse. Dersom en stengt forbindelse gjenåpnes, vil det påløpe et  gjenåpningsgebyr i følge prisliste.

12.4 Heving

Wipzona kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen og kreve transiveren utlevert ved vesentlig mislighold fra kundens side. Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom kunden;

a. ikke betaler etter andre gangs purring,

b. bruker utstyr som ikke er typegodkjent,

c. bruker tjenesten i strid med offentligrettslige regler,

d. Videreselger Wipzonas tjenester uten gyldig avtale, eller

e. på annen måte grovt misbruker tjenesten, herunder ved brudd på opphavsmenns rettigheter.

Spredning av barneporno, rasistiske ytringer og ærekrenkelser kan være brudd på offentligrettslige regler, mens krenkelse av opphavsrettigheter vil kunne være både brudd på offentligrettslige regler og brudd på opphavsmannens rettigheter. Kunden blir fakturert for radiotransiver som ikke er levert i retur, i følge prisliste.

13. Ekstraordinære bruksrestriksjoner

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, herunder streik eller lockout og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, kan Wipzona avbryte tjenesten helt eller delvis. Wipzona har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer av tjenesten som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Wipzona er uten ansvar for kostnader, tap eller skade som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Wipzona vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig. Det kan skje endringer i stamnettet som gjør at Wipzona ikke lenger kan levere DSL. Dette medfører at tjenesten må stenges. Stenging og avbrudd av tjenesten varsles iht vilkårene punkt 7.2.

14. Endring i vilkårene

Wipzona forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Ved vesentlige endringer i vilkårene har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter. Endringer av vilkårene varsles iht vilkårene punkt 7.2.

15. Tvister

Tvister mellom kunden og Wipzona skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.